Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Янкиев лопен /Verbascum jankaeanum/

Описание: Двугодишно тревисто растение, достигащо до 120 см.

Растението е покрито с мека белезникава плъст.Венчето жълто

с гъсто разположени светли точки. Размножава се със семена.

Местообитание:По тревисти места и по планински ливади 

от 1400 – 1900 м н.в.

Цъфти: юни- до август в зависимост от надморската    височина.

        Екостатус: Локален ендемит. Видът е включен в ЧКнига на РБългария.

 

Обратно